Deltakers ansvar og oppgaver

Vilkår for deltakelse på DNT fjellsport Aust-Agders arrangementer

Oppdatert 16.10.2016

Aktiviteter i regi av DNT fjellsport Aust-Agder (DNTfAA) er for de som har såpass erfaring fra før at de kan greie seg uten turleder. Alle deltakere må bidra på lik linje og samarbeide om å mestre de utfordringene som oppstår underveis.

Aldersgrense

Aldersgrense på overnattingsturene er 18 år. Oppad har vi ingen grense. Ingen aldersgrense på dagsturer.

Medlemskap i DNT

Gruppas arrangementer er åpne for alle og det er ikke et krav om medlemskap i DNT for å delta på aktiviteter i regi av DNTfAA. Ved plassbegrensninger vil imidlertid medlemmer av DNT ha fortrinnsrett. 

Turkoordinator (TK)

Det er ingen turleder på våre turer, men en turkoordinator som sørger for blant annet den praktiske organiseringen, informasjon, påmelding og sikkerhetsrutiner. Sikkerhet går alltid foran i DNT fjellsport Aust-Agder.

Turkoordinator har ikke noe overordnet ansvar for deltakerne – enhver deltaker er med på eget ansvar.

Vanskelighetsgrad

Vi angir vanskelighetsgrad på alle turene, så du selv kan velge hvor krevende turer du ønsker å være med på. 

Er du usikker på om en tur passer for deg så ta kontakt med turkoordinator for den aktuelle turen!

Erfaring, ferdigheter og fysisk form

Våre aktiviteter er gjerne mer krevende enn vanlige fellesturer i regi av DNT. Deltakerne har gjerne et ferdighetsnivå som gjør at de ønsker utfordringer utover ordinære fellesturer. Erfaring fra turer i høyfjellet utenfor de oppmerkede turløypene er en fordel.

Det betyr at du som deltaker må:

 • Være fysisk skikket, opptre selvstendig og kunne ta vare på seg selv.
 • Være i stand til å ta ansvar for veivalg underveis.
 • Takle skiftende værforhold, vanskelig terreng og andre utfordringer.
 • Like å gå fortere, lengre, brattere og bære tyngre enn på vanlige fellesturer.

Ansvar

Alle deltakerne har ansvar for å:

 1. Sette seg grundig inn hva aktiviteten går ut på og hva den krever av innsats, ferdigheter og fysisk form fra den enkelte. Gjennomgå ruten og terrenget på forhånd.
 2. Ta med egnet utstyr og ellers være rustet for aktiviteten. Alle må ha med kart og kompass.
 3. Ta seg av nye deltakere og hjelpe dem å finne seg til rette. Sørge for at ingen mot sin vilje blir gående alene.
 4. Melde fra til de øvrige deltakerne om hvor man går - og eventuelt hvor man møtes igjen - dersom man velger å forlate gruppen for en kortere eller lengre periode.
 5. Bidra til at turen blir gjennomført på en sikker måte. Deltakerne har et felles ansvar for hverandres sikkerhet under turen og skal gjøre sitt for å hjelpe hverandre.
 6. Ta del i veivalg og orientering underveis. Si din mening om valg av rute og spør hvis du er i tvil om veivalg. Husk at alle tar feil før eller siden, uansett erfaringsnivå. Jo fler som bidrar underveis jo bedre.
 7. Være med å bidra til felles gjøremål. Fordele arbeidsoppgaver dersom dette ikke skjer av seg selv.
 8. Akseptere og innordne seg beslutninger som blir tatt av turkoordinator eller den turkoordinator har utpekt, dersom det oppstår situasjoner der dette er nødvendig.
 9. Gjøre seg kjent med hvilke rettigheter og plikter som følger av friluftsloven og allemannsretten og herunder lovens krav til aktsomhet for å unngå skade eller ulempe for naturen eller andre brukere av naturen.
 10. Gi beskjed til TK hvis en ikke ønsker å være med på bilder som publiseres offentlig i regi av DNT. DNT forbeholder seg retten til å publisere bilder fra våre aktiviteter på våre nettsider, trykte publikasjoner, Facebook mv. så sant deltaker ikke har gitt klar beskjed om noe annet.

Avmelding og refusjon

Arrangementer som krever forhåndsinnbetaling: Hvis deltaker melder forfall etter fristen som settes av turkoordinator refunderes ikke hele eller deler av det innbetalte beløpet. Hvilke beløp og frister som gjelder for hvert enkelt arrangement skal fremgå tydelig av arrangementsbeskrivelsen.

Hvis turen må avlyses refunderes hele det innbetalte beløpet så sant ikke annet er angitt i arrangementbeskrivelsen.

Endringer og avlysing

TK kan gjøre endringer i arrangementet hvis det er: a) sikkerhetsmessige grunner til dette b) deltakerne ønsker endringer c) andre tungtveiende grunner. Hvis vesentlige endringer gjøres i forkant av arrangementet skal TK informere deltakerne så sant det er mulig.

Dersom det viser seg å være liten interesse for arrangementet har TK anledning til å avlyse. De påmeldte skal i så fall varsles så tidlig som mulig. TK kan også avlyse arrangementet ved uforutsette hendelser, vanskelige vær- og føreforhold e.l.

Venteliste

Dersom arrangementet er fullt blir man satt opp på venteliste. Ved eventuelle avmeldinger vil TK kontakte de som står på venteliste fortløpende.